egov4you
?
data updated on eDay 3,157 at 22:00 eRepTime  → login  → register

Welcome to egov4you. If you have any questions, comments, suggestions, please feel free to contact us by an email or find us on #egov4you (irc.rizon.net). Learn more about egov4you by reading in-game newspapers: egov at war, Nasza Wolna Ojczyzna, The Pirate Chronicles.

Informator MSZ


UK Foreign Office


Boletin de AAEE


Voice of Asteria


eItalian Diplomacy


Croatian Foreign Office


Worlds of eGermany


Sirius News


Asgard HeadQuarters


Aurora News


Informator MSZ (ePolish Ministry of Foreign Affairs)


English version below

Witajcie!
W tym wydaniu informatora MSZ chciałbym przedstawić traktat między Polską a Niemcami. Wynajmujemy teraz jeden region z niemal pełną pulą surowców do food, płacimy Niemcom 100k PLN za to, do tego asysta przy resecie determinacji bądź przypadkowej utraty regionu.
Z tego, co wiem to umowa od jakiegoś czasu nieformalnie obowiązuje, także dopełniam obowiązku by oficjalnie wszedł on w życie.


Oto treść traktatu:
Porozumienie pomiędzy Niemcami a Polską

1. Polska będzie posiadała jeden region: Meklemburgię Pomorze Przednie. Region ten należy bezterminowo do Polski i nie zostanie oddany żadnemu innemu państwu.

2. Niemcy nie będą zaczynali ani wspierali żadnego powstania w regionie wymienionym w punkcie pierwszym. Niemcy nie wezmą udziału w żadnych działaniach przeciwko Polsce. Polska nie podejmie się żadnych działań wymierzonych przeciwko Niemcom.

3. Jeżeli Polska przez przypadek straci kontrolę nad regionem z punktu pierwszego
- Niemcy zaproponują NE na Polskę tak szybko jak będzie to możliwe (na żądanie polskiego rządu)
- Po tym jak prowincja wymieniona w punkcie pierwszym będzie pod kontrolą Polski zostanie podpisany pokój (ustawą w grze), a NE wygasa.

4. Polska i Niemcy zgadzają się na regularny reset determinacji
- Czas resetu przypada średnio raz na 3 miesiące
- Obie strony zgadzają się na plan resetu z góry.

5. Polska zgadza się na oddanie 100% niemieckich podatków z powrotem do Niemiec. Dodatkowo, co miesiąc, do zwrotu podatków Polska płaci stałą kwotę 100.000 PLN dla Niemiec.

6. To porozumienie wchodzi w życie wraz z datą podpisania i będzie odnawiany automatycznie każdego siódmego dnia miesiąca o 12:00 czasu eRepublik, jeśli obie strony nie uzgodnią inaczej. Jeżeli któraś ze stron nie zdecyduje się na kontynuowanie traktatu, trwa on do siedemnastego dnia miesiąca, do 12:00 czasu eRepublik

7. Niemcy poproszą swoich sojuszników by nie wspierali, ani nie próbowali wyzwalać Meklemburgii.

8. Unia duńsko-niemiecka będzie uznana i szanowana przez Polskę

Podpisano, dnia 3199:
Dyktator ePolski, Prophet009
Dyktator eNiemiec, ilphen
The treaty between Poland and Germany is as follows:

Agreement between Germany and Poland.

1. Poland will hold 1 region: Mecklenburg Western-Pommerania. This region will not be given up at any moment to any other country.

2. Germany will not start or support any resistance wars in the region mentioned in point 1. Germany does not take part in any activities against Poland. Poland does not take part in any acitvities against Germany.

3. If Poland loses control over the region from point 1 by accident:
- Germany will NE Poland as soon as possible (if requested by the Polish government)
- after the region from point 1 is in control of Poland, a peace treaty (eRepublik law) will be signed and NE will be closes as soon as possible.

4. Poland and Germany agree on a regular determination reset:
- The timeframe for the resets is roughly every 3 months.
- Both parties agree on a plan in advance.

5. Poland agrees to give 100% of the German taxes back to Germany. In addition to the tax refund, Poland pays a fixed amount of 100.000 currency to Germany each month.

6. This agreement starts with the date of signing and will be renewed every 7th of the month at 12:00 eRepublik time automatically, if both parties will not agree otherwise. If both parties do not agree, treaty lasts until the 17th of the month at 12:00 eRepublik time.

7. Germany will ask its allied nations to not support nor try to liberate the region from Poland mentioned in point 1.

8. The Danish-German Union will be recognised and respected by Poland.

Signed on the day 3199 by:
Prophet009, Dictator of ePoland
Ilphen, Dictator of eGermany
Pozdrawiam,
Prophet009